DEZE INFORMATIE IS MET INGANG VAN 1 JANUARI 2024 NIET MEER VAN TOEPASSING

Derdengelden
LEIJEN advocatuur is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en heeft geen derdengeldenrekening. LEIJEN advocatuur kan daarom geen derdengelden in ontvangst nemen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Jaap Leijen is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Verwezen wordt naar artikel 8 van de algemene voorwaarden van LEIJEN advocatuur.

Waarneming en vervanging
In geval van vakantie, ziekte of langdurige afwezigheid om een andere reden zullen de lopende zaken worden waargenomen door een advocaat verbonden aan een ander kantoor. De cliënt wordt (zo mogelijk op voorhand) per e-mail op de hoogte gesteld van afwezigheid. Indien dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de zaak zal een andere advocaat optreden als (tijdelijke) vervanger.

Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt een aantal verplichtingen op aan advocaten. De belangrijkste zijn het melden van ongebruikelijke transacties en de identificatie en verificatie van cliënten. Doel van de wet is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel door (onder meer) de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme. Ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). In het (uitzonderlijke) geval dat LEIJEN advocatuur een melding van een ongebruikelijke transactie doet, mag dit niet aan de cliënt meegedeeld worden.

Advocaten moeten de (achterliggende) cliënt steeds identificeren en diens identiteit verifiëren als zij bijstand verlenen of advies geven inzake (onder meer) het aan- of verkopen van registergoederen; het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; werkzaamheden op fiscaal gebied; het vestigen van een recht van hypotheek op een onroerend goed; en indien zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerende zaaktransactie.

LEIJEN advocatuur mag de cliënt in een dergelijk geval niet adviseren of bijstaan zolang deze zich niet (voldoende) heeft geïdentificeerd.