Algemene voorwaarden van LEIJEN advies
Januari 2024

Artikel 1 begripsbepalingen
a. LEIJEN: LEIJEN advies, een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68315988, met als doel de praktijk van adviseur uit te oefenen in de meest ruime zin.
b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee LEIJEN een overeenkomst van opdracht tot levering van diensten heeft gesloten.

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, hoe ook genaamd, daaronder begrepen aanvullende of vervolgopdrachten, tussen LEIJEN en cliënt, alsmede op enige rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van LEIJEN zelf, maar ook ten behoeve van alle personen die voor LEIJEN werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door LEIJEN zijn ingeschakeld.

Artikel 3 bekendheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van LEIJEN.
2. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging overhandigd dan wel toegezonden aan de cliënt.

Artikel 4 uitvoering opdrachten algemeen
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan LEIJEN te zijn gegeven en niet aan enige aan LEIJEN verbonden persoon. Dat geldt ook indien de cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het op oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan LEIJEN verbonden personen. De werking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt; derden kunnen aan de voor de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3. Een opdracht houdt een inspanningsverplichting voor LEIJEN in, geen resultaatsverplichting. Een opdracht wordt door of vanwege LEIJEN naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 uitvoering opdrachten door derden
1. LEIJEN kan namens en voor rekening van de cliënt bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen, bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, advocatenkantoren, de Kamer van Koophandel, etc. LEIJEN zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt.
2. LEIJEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
3. De cliënt stemt ermee in dat de overeenkomst van opdracht met zich brengt dat LEIJEN de bevoegdheid heeft eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 6 verplichtingen cliënt
1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan LEIJEN aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LEIJEN worden verstrekt.
2. Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan LEIJEN worden verstrekt, heeft LEIJEN het recht de uitvoering van de overeenkomst niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Daarnaast heeft LEIJEN in dat geval het recht de eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7 honorarium en declaratie
1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief, vermeerderd met de btw. LEIJEN houdt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks aan te passen. Daarnaast houdt LEIJEN zich het recht voor het uurtarief (eventueel tijdelijk) aan te passen wegens veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren en specialismen.
2. Naast het honorarium brengt LEIJEN door hem ten behoeve van de cliënt gemaakte onkosten in rekening, zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten Kamer voor Koophandel, Kadaster en Basisregistratie Personen en reiskosten. Buitengewone en/of niet-reguliere onkosten zullen niet worden gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de cliënt.
3. Het honorarium en de onkosten worden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Betaling dient te geschieden door overmaking op de rekening die is vermeld op de factuur. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de cliënt.
4. LEIJEN is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht, van de cliënt één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is LEIJEN gerechtigd de werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 8 aansprakelijkheid
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt onverhoopt een gebeurtenis of omstandigheid voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LEIJEN ter zake wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van LEIJEN komt.
2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen bedrag uitkeert, is elke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000.
3. De cliënt kan op een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid geen beroep meer doen, zowel niet in als buiten rechte, indien hij LEIJEN niet binnen een jaar na de ontdekking van die gebeurtenis of omstandigheid, van de eventuele aansprakelijkheid schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Artikel 9 intellectuele eigendom
Het is de cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens LEIJEN geproduceerde adviezen, overeenkomsten, processtukken of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 10 toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en LEIJEN is Nederlands recht van toepassing.