Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

De informatie op de website is en wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden. LEIJEN advocatuur kan echter niet uitsluiten dat de informatie onjuist of incompleet is en is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van (het gebruik van) onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. LEIJEN advocatuur draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder in elk geval begrepen de vormgeving en inhoud van en de figuren, tekeningen en foto’s op de website, komen uitsluitend toe aan LEIJEN advocatuur of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LEIJEN advocatuur.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

LEIJEN advocatuur
Postbus 3518 1001 AH Amsterdam
F 020 240 7001
info@leijen-advocatuur.nl