Privacyverklaring van LEIJEN advies
Januari 2024

LEIJEN advies (hierna: ‘LEIJEN’) verwerkt persoonsgegevens, onder meer en met name van personen waarmee LEIJEN een overeenkomst van opdracht tot levering van juridische diensten heeft gesloten. LEIJEN verwerkt de gegevens van personen overeenkomstig deze privacyverklaring en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna: ‘AVG’).

Deze privacyverklaring geeft:
A. de uitgangspunten van gegevensbescherming;
B. de identiteit en gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
C. het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
D. de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt;
E. de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens;
F. de partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld;
G. de manier waarop de persoonsgegevens worden beschermd;
H. de bewaartermijn van persoonsgegevens;
I. de privacyrechten van de betrokkene;
J. informatie over het gebruik van social media;
K. informatie over analyse van de website van LEIJEN;
L. informatie over aanpassing van deze privacyverklaring;
M. contactgegevens voor vragen of opmerkingen.

A Uitgangspunten van gegevensbescherming
LEIJEN respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan LEIJEN wordt verstrekt of anderszins door LEIJEN wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde plicht om de persoon wiens gegevens worden verwerkt te informeren.

B De verwerkingsverantwoordelijke
LEIJEN is als ontvanger van uw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. LEIJEN is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68315988, met als doel de praktijk van adviseur uit te oefenen in de meest ruime zin. LEIJEN verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De contactgegevens van LEIJEN zijn:

LEIJEN advies
Mosasaurusweg 53
6212 EK Maastricht
T 020 240 7000
F 020 240 7001
www.leijen-advocatuur.nl
info@leijen-adovcatuur.nl

C Het doel van de verwerking van persoonsgegevens
LEIJEN verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• het verlenen van diensten, waaronder begrepen advisering, bemiddeling en het voeren van procedures;
• het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, waaronder identificatieverplichtingen;
• het innen van facturen;
• marketing, waaronder het zenden van incidentele nieuwsbrieven, updates en uitnodigingen voor evenementen;
• werving en selectie (sollicitatie);
• communicatie, waaronder mededelingen over het kantoor.

D De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt
LEIJEN verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de onder C genoemde doeleinden. De navolgende (categorieën) persoonsgegevens worden door LEIJEN, indien noodzakelijk, verwerkt:
Algemene persoonsgegevens
• voornamen en achternaam;
• geboortedatum;
• geboorteplaats;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
Gevoelige persoonsgegevens
• burgerservicenummer (BSN);
• nummer identiteitsbewijs.

Deze persoonsgegevens verwerkt LEIJEN omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

E De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
LEIJEN verwerkt de onder D genoemde persoonsgegevens uitsluitend indien aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden als genoemd in artikel 6 van de AVG is voldaan:
• u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op LEIJEN rust;
• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LEIJEN of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

F De partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld
LEIJEN deelt uw persoonsgegevens als omschreven onder D uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening als omschreven onder E en voor de doeleinden omschreven onder C. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een IT-leverancier, alsook het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een gerechtelijke instantie, een overheidsinstantie en een wederpartij.

Daarnaast kan LEIJEN persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie op grond van een wettelijke verplichting.

Met de derde partij die namens en in opdracht van LEIJEN uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door LEIJEN ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Te denken valt aan een accountant, notaris, deurwaarder of advocaat (ten behoeve van bijvoorbeeld een second opinion).

G De bescherming van persoonsgegevens
LEIJEN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LEIJEN gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal LEIJEN in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

H De bewaartermijn van persoonsgegevens
LEIJEN bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de onder C genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Voor het tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met een cliënt gevormde dossier wordt verwezen naar artikel 11 van de algemene voorwaarden van LEIJEN.

I Uw privacyrechten
Op grond van de AVG hebt u de volgende privacyrechten:
• het recht op de informatie die is neergelegd in deze privacyverklaring;
• het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens;
• het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke persoonsgegevens;
• het recht op vergetelheid;
• het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
• het recht op overdraagbaarheid van de verwerkte persoonsgegevens;
• het recht van bezwaar;
• het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage in of correctie, verwijdering, beperking of overdacht van persoonsgegevens, alsmede een bezwaar of een intrekking van een eerder gegeven toestemming kunt u richten aan:

LEIJEN advies
Mosasaurusweg 53
6212 EK Maastricht
T 020 240 7000
F 020 240 7001
info@leijen-adovcatuur.nl

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, uw bezwaar of een intrekking van een toestemming een reactie.

J Gebruik van social media
LEIJEN houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens door en via social media zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Het gebruik van die media is daarom voor uw eigen risico. Indien u persoonsgegevens post via social media dan is het betreffende social medium het aanspreekpunt bij verzoeken, bezwaren, intrekkingen, enzovoorts. Voordat u van de diensten van social media gebruik maakt is het raadzaam eerst de privacyverklaring van het betreffende social medium door te nemen.

K Analyse van de website van LEIJEN
LEIJEN houdt gebruiksgegevens bij van de website van LEIJEN voor statistische doeleinden. Daarbij maakt LEIJEN gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen.

De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door LEIJEN verkocht aan derden. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website van LEIJEN geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

L Aanpassing van deze privacyverklaring
LEIJEN heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van LEIJEN gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

M Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Jaap Leijen via jaap@leijen-advocatuur.nl.